اخبار

  • 3/21/2015 3:12 PM
  • چه نوار چسبی مناسب است ؟

انتخاب نوارچسب مناسب بستگي به نوع كارتن وبسته بندي و شرايط خاص هر محصول و كارخانه دارد. در اين قسمت ما فقط در مورد استفاده از نوارهاي خودچسب BOPP در بسته بندي صحبت ميكنيم.

بیشتر...